Browsing by Author เจริญกุศล, ธาดา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่พระครูสังฆรักษ์, บุญเสริม; ศรีคำภา, รวีโรจน์,; เจริญกุศล, ธาดา; ดำจุติ, กาญจนา; หมายดี, ดำเนิน
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนของการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในจังหวัดแพร่เจริญกุศล, ธาดา; กิตติวณฺโณ, พระครูสังฆ์รักษ์บุญเสริม; คนฺธาโร, พระครูธรรมธรบงกช; ดาจุติ, ดร.กาญจนา; ปานเกตุ, ชุมพล; จันทร์จารัส, ธีรวัฒน์
2560รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลัก พระพุทธศาสนาในภาคเหนือวิเศษ, สหัทยา; เจริญกุศล, ธาดา; หมายดี, ดำเนิน; หงษ์ทอง, นภาพร
2560วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครูสังฆรักษ์, บุญเสริม; วูวงศ์, อรอนงค์; เจริญกุศล, ธาดา; ดาจุติ, กาญจนา