Browsing by Author เกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การจัดการองค์ความรู้การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้องรังของพระสงฆ์ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือในข่ายภาคเหนือเกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์; พระครูปริยัติวรากร; จันทร์จารัส, ธีรวัฒน์; อินศรีชื่น, สายฝน; อิกำเหนิด, เจษฎาภรณ์
2561การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนเกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์; พระราช, เขมากร; สิริธมฺโม, สิมรัตน์,; จันทร์จำรัส, ธีรวัฒน์
2560นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนาเกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์; พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม; จันทร์จำรัส, ธีรวัฒน์
2557สืบชะตาล้านนา: แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนาเกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์; ขอนวงค์, สมจิต; ศรีคาภา, ระวีโรจน์; สุวรรณทา, ศักดิ์ดา
2560อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม ภาคกลางเกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์; จิรภัพงค์, ชลธิชา; พ่วงเฟื่อง, สุทธิดา