Browsing by Author อารีกุล, ชนันภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม : กรณีศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; ศรีทอง, โกนิฏฐ์; โรจนอุทัย, แม่ชีสุดา; อารีกุล, ชนันภรณ์
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; ศรีทอง, โกนิฏฐ์; โรจนอุทัย, สุดา; อารีกุล, ชนันภรณ์
2561การพัฒนารูปแบบความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการอารีกุล, ชนันภรณ์; ฐิตปญฺโญ (บุตรดี), พระครูสมุห์ทอง; แซวรัมย์, สุวิทย์; จอมมงคล, อรรถพล
2563รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาแหมทอง, พระมหาชุติภัค; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; พรหมกัลป์, อัครเดช; อารีกุล, ชนันภรณ์; บุญทอง, พีระศิลป์; สุปิยพันธุ์, บุณณดา