Browsing by Author หอมสมบัติ, พูลศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; เขมปัญโญ, พระสังวาน; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; วัฒนาชัยวณิช, รังสรรค์; ปัญญาเอก, เกษศิรินทร์
2561การสร้างรูปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยหอมสมบัติ, พูลศักดิ์; ตปสีโล, พระใบฎีกาสุพจน์; จันทราช, นคร; ศรีหะมงคล, กวีพล
2561การใช้นโยบายและการจัดสวัสดิการสาหรับผู้พิการในสังคมไทยตปสีโล, พระใบฎีกาสุพจน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; จันทราช, นคร; ศรีหะมงคล, กวีพล
2559ครอบครัวรักษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหอมสมบัติ, พูลศักดิ์; สิริวัฒฺฑโน, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์; พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์; พระครูโกศลวิหารคุณ; ฉัตรสุวรรณ, ธรสิทธิ์
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์หอมสมบัติ, วรวัฒน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ