Browsing by Author วูวงศ์, อรอนงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนาจิรภัคพงค์, ชลธิชา; พระครูปริยัติวรากร; กิตฺติวณฺโณ, พระอนุสรณ์; ฟองคา, เกรียงศักดิ์; วูวงศ์, อรอนงค์
2561การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดแพร่สุขจีน, อภิชา; วูวงศ์, อรอนงค์; กิตฺติวณฺโณ, พระอนุสรณ์; ชยสิทฺธิ, พระมหาสิทธิชัย
2560บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระมหาเถระในล้านนาพระครูปลัด, พรหมเรศ; วูวงศ์, อรอนงค์; ฟองคำ, เกรียงศักดิ์
2560วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครูสังฆรักษ์, บุญเสริม; วูวงศ์, อรอนงค์; เจริญกุศล, ธาดา; ดาจุติ, กาญจนา
2560อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; วูวงศ์, อรอนงค์; สุภเมธีสกุล, เสริมศิลป์