Browsing by Author วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานีวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; คำตั้งหน้า, วุฒิพล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2553การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสานวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ลำต้น, นายทองดี; อุดมโชคนามอ่อน, นายไชยสิทธิ์
2557การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานีสร้อยสน, สี; บุตรราช, เกียรติศักดิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ
2558การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์มูลกัจายนะอักษรธรรมอีสานอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; นามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์, วรวัฒน์; ป้องภา, สิปป์มงคล
2558บูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้น ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ
2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวไทยชินโกมุท, ธรธรรม์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ญานิสฺสโร, พระครูปลัดศรีอรุณ; นามอ่อน, โสรัจ; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์หอมสมบัติ, วรวัฒน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ