Browsing by Author วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม : กรณีศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; ศรีทอง, โกนิฏฐ์; โรจนอุทัย, แม่ชีสุดา; อารีกุล, ชนันภรณ์
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; ศรีทอง, โกนิฏฐ์; โรจนอุทัย, สุดา; อารีกุล, ชนันภรณ์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุขวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; บูรณสิงห์, ธปภัค; ช่างบรรจง, ทยาวีร์; ณ นคร, สีฟ้า; วราโพธิ์, ดลนพร
2563การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชนวาทโกวิโท, พระปราโมทย์; วชิรปญฺโญ, พระครูปลัดอดิศักดิ์; วุฑฺฒิวํโส, พระครูสมุห์สนิทวงศ์; ชาครธมฺโม, พระวีระพจน์; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง
2560การสร้างระบบการพัฒนาปัญจพละเพื่อพัฒนาสหกรณ์แบบยั่งยืนไกรจักร์, อรชร; รักษาโฉม, กฤษณา; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง
2563คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชนฐิตญาโณ, พระดวงเด่น; อภินนฺทเวที, พระมหาวีรศักดิ์; ธมฺมภาณี, พระมหาพงศธร; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; สุวนาคกุล, รุ่งรัตน์; ช้อยกิติพันธ์, ทัศนี
2561ชุมชนบางวัว : สร้างต้นกล้าจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไกรจักร์, อรชร; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง
2561พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; โรจนอุทัย, แม่ชีสุดา; สุวนาคกุล, รุ่งรัตน์; ชัยสุวรรณ, ชนิญญา
2563รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาแหมทอง, พระมหาชุติภัค; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; พรหมกัลป์, อัครเดช; อารีกุล, ชนันภรณ์; บุญทอง, พีระศิลป์; สุปิยพันธุ์, บุณณดา
2563วิศวกรสันติภาพท้องถิ่น: ต้นแบบผู้นำสร้างสันติสุขให้ชุมชนวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง