Browsing by Author ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างชีวสุขตามแนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ระยะที่ 2ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; แผนสมบุญ, พุทธชาติ
2561การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างชีวสุขตามแนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม ระยะที่ 2อินฺทปญฺโญ, พระมหาบุญเลิศ; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; แผนสมบุญ, พุทธชาติ
2563การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)นริสฺสโร, พระมหาเสรีชน; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; บุตรเคน, สุกิจจ์
2558การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษา และหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
2561การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาพูนวสุพลฉัตร, นวลวรรณ; พระครูพิพิธปริยัติกิจ; พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
2559ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวพุทธจิตวิทยา บูรณาการของสามเณรภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; แก้วบุตรดี, พระมหานันทวิทย์
2562รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานครอริยศรีพงษ์, อัครนันท์; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
2561อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอภินนฺโท/แหมทอง, พระมหาชุติภัค; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ; รักวงศ์วาน, ญาณินทร์; แผนสมบุญ, พุทธชาติ