Browsing by Author พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-08-11การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบันพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2560การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหาพรชัย, สิรวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2564การอธิบายหลักการแรกของธาเลสกับการอธิบายตัณหาของพุทธปรัชญา: ความเหมือนและความต่างในมิติวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้พระมหาพรชัย, สิริวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.; ดร.ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา
2563ทหารกับรูปแบบการสร้างความสงบในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563บทสนทนาเรื่องความดีตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2564ปรัชญาวิเคราะห์พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2564ปัญหาปรัชญาพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563พระพุทธศาสนากับปัญหาความรุนแรง :กรณีศึกษาจักกวัตติสูตรพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2559พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.; ดร.เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2562-04-20พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2563วัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน: กรณีศึกษาวัดสมานรัตนารามพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2560ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563-06-13อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหาพรชัย, สิริวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.; ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2563เอกสารประกอบการสอน วิชา จริยศาสตร์ประยุกต์พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563เอกสารประกอบการสอน วิชา ปรัชญาพุทธมหายานพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2560เอกสารประกอบการสอน วิชา พุทธปรัชญาพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2564เอกสารประกอบการสอน วิชา สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนาพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2563เอกสารประกอบการสอน วิชา สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎกพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2562แนวคิดเจตจำนงเสรีของฌอง ปอล ซาร์ตร์กับบุคคลในฐานะสามีและภรรยาในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2560แนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.