Browsing by Author พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-03-30Buddhist Ethics and Surrogate Problem in the Present Thai Societyพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560-08The Helping Amelioration in Theravada Buddhist Philosophyพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564-06กระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําตามหลักสูตรพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2562-08-11การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบันพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหาพรชัย, สิรวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560-12-30การศึกษาเชิงวิพากย์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับคุณค่าทางจริยะพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564-04-30การอธิบายความจริงปรมัตถ์ผ่านภาษาในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564การอธิบายหลักการแรกของธาเลสกับการอธิบายตัณหาของพุทธปรัชญา: ความเหมือนและความต่างในมิติวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้พระมหาพรชัย, สิริวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ดร.ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา
2560-04-30ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความเป็นจริง ในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2563ทหารกับรูปแบบการสร้างความสงบในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2563บทสนทนาเรื่องความดีตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564ปรัชญาวิเคราะห์พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564ปัญหาปรัชญาพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2563พระพุทธศาสนากับปัญหาความรุนแรง :กรณีศึกษาจักกวัตติสูตรพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2559พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ดร.เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2562-04-20พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2565-08-30พุทธทาสภิกขุ: การเปลี่ยนผ่านแนวคิดหลังสมัยใหม่ในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา; พระมหาพรชัย, สิริวโร; แม่ชีธรรมอธิษฐาน, พรบันดาลชัย; ประเวศ, อินทองปาน
2565-04-30มโนทัศน์เรื่องวัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในสังคมไทยพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564-06-24มโนทัศน์เรื่องสิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ทาทอง, พระครูวินัยธรสมุทร
2565-08-30รูปแบบวัดสมานรัตนรามที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.