Browsing by Author พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; เขมปัญโญ, พระสังวาน; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; วัฒนาชัยวณิช, รังสรรค์; ปัญญาเอก, เกษศิรินทร์
2560จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีพระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์; พระครูจินดาสารานุกูล; ญาณวโร, พระศิวเดชน์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2561ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญพระสังวาน, เขมปญฺโญ (สายเนตร); พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ธมมจโร (สายสิงห์), พระสิริชัย; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2563นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางพระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; พระครูจินดาสารนุกูล; สิริวณฺโณ, พระมหาจำนงค์; ศรไชย, ประยงค์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; ศรีบุรินทร์, เอกชัย
2563นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ปภากโร, พระมหาคำพันธ์; วัฒนาชัยวณิช, รังสรรค์; ปัญญาเอก, เกษศิรินทร์
2563นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนพุทฺธชาโต, พระมหาฉัตรเทพ; ชยสิทฺธิ, พระมหาสิทธิชัย; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; พระครูจินดาสารนุกูล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของ กระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีตปสีโล, พระใบฏีกาสุพจน์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ญาณวโร, พระศิวเดชน์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; ศรีหะมงคล, กวีพล
2559ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานีศรไชย, ประยงค์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ปภากโร, พระมหาคำพันธ์; พระครูจินดาสารานุกูล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์