Browsing by Author ประทุมแก้ว, สุทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษมูลพันธ์, พระราชธรรมสารสุธี; กนฺตธมฺโม, พระกัญจน์; ฐิติญาโณ, พระพรสวรรค์; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดศรีสะเกษประทุมแก้ว, สุทัศน์; ธรรมทวี, พระมหาธงชัย; แสงรุ่ง, พระกัญจน์; ใจตรง, พระพรสวรรค์
2561การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์แสงมาศ, กฤษนันท์; ศิริภาประภากร, ยโสธารา; ประทุมแก้ว, สุทัศน์; คลังฤทธิ์, สุริยา; อินทยุง, สาเริง
2561การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษดวงมณี, คุณวัฒน์; ขอเจริญ, ธยายุส; ใจตรง, พระพรสวรรค์; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2562พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นขอเจริญ, ธยายุส; พระครูโกศลศาสนวงศ์, (มนตรีวงษ์); ขนฺติธโร, พระธงชัย; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2560ระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษขอเจริญ, ธยายุส,; ประทุมแก้ว, สุทัศน์; ทิพย์สมบัติ, สมปอง,
2561ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม ของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษประทุมแก้ว, สุทัศน์; ฐิตโสภโณ, ธงชัย; กนฺตธมฺโม, กัญจน์