Browsing by Author นามอ่อน, โสรัจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีนามอ่อน, โสรัจ; จำปารักษ์, บัญชา; บุญคำภา, เฉลิมสุข
2558การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์มูลกัจายนะอักษรธรรมอีสานอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; นามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์, วรวัฒน์; ป้องภา, สิปป์มงคล
2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวไทยชินโกมุท, ธรธรรม์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ญานิสฺสโร, พระครูปลัดศรีอรุณ; นามอ่อน, โสรัจ; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์หอมสมบัติ, วรวัฒน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ