Browsing by Author ชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปางชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์
2563การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนาชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์; ภูริวฑฺฒโน, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ; พระครูสุตชยาภรณ์; รตนโชโต, พระมหาบวรวิทย์; สายทอง, สุทธิพร
2561การศึกษาองค์ความรู้และหลักปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาเชิงวัฒนธรรม ที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณนครลำปางภูริวฑฺฒโน, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ; ปัณชยาธนาดุล, ภัทรเดช; ชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์
2560พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะ ตามแนวพระพุทธศาสนาปฎิภาณเมธี, พระภาณุวัฒน์; จนฺทสโร, พระสุชาติ; ชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์
2562สังคมเกษตรยั่งยืนวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์; แย้มศรีสุข, ชลิดา; แกมทับทิม, จิตสุภา