Browsing by Author จิรภัคพงค์, ชลธิชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนาจิรภัคพงค์, ชลธิชา; พระครูปริยัติวรากร; กิตฺติวณฺโณ, พระอนุสรณ์; ฟองคา, เกรียงศักดิ์; วูวงศ์, อรอนงค์
2560วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; มงคลพิพัฒน์พร, ปุญยวีร์; อัฐวงศ์, พัฒน์นรี
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดลำปางจิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุวรรณาภา, ฉวีวรรณ,; มงคลพิพัฒน์พร, ปุญยวีร์; อัฐวงศ์, พัฒน์นรี
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบสุขภาวะตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดเชียงรายสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; จิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุนันตา, ปัญญา; โกศัยพัฒนบัณฑิต, พระครู