Browsing by Author จันทราช, นคร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการที่ดินของวัดในพระพุทธศาสนาพระมหาคำพันธ์, ปภากโร; พระสุภาพร, เตชธโร; พระสฤทธิ์, สุมโน; ศรศักดา, สุพิมล,; จันทราช, นคร
2561การพัฒนามาตรการและวิธีทางสังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทยศรีหะมงคล, กวีพล; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์,; ตปสีโล/เกษนคร, พระใบฎีกาสุพจน์; จันทราช, นคร
2557การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาบริโภคนิยม ของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานีจันทราช, นคร; กิตฺติเมธี, พระมหาขวัญชัย; ป้องภา, สิปป์มงคล; เฟื่องฟูลอย, เพ็ญพรรณ; เตียวเพชรภัสกร, ณัฐสุภรณ์
2561การสร้างรูปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยหอมสมบัติ, พูลศักดิ์; ตปสีโล, พระใบฎีกาสุพจน์; จันทราช, นคร; ศรีหะมงคล, กวีพล
2561การใช้นโยบายและการจัดสวัสดิการสาหรับผู้พิการในสังคมไทยตปสีโล, พระใบฎีกาสุพจน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; จันทราช, นคร; ศรีหะมงคล, กวีพล