Browsing by Author กันทะสัก, อมลณัฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงรายกันทะสัก, มานิตย์; กันทะสัก, อมลณัฐ; หน่อแก้ว, ศตวรรษ
2562งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงพระครูวิมลศิลปกิจ, (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง); เครือน้อย, พระอธิการสมชาติ; ณ พิกุล, ศุภกร; กันทะสัก, อมลณัฐ
2564นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะชุมชนจากขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นวิเศษ, สหัทยา; เยสุวรรณ์, ทิพาภรณ์; กันทะสัก, มานิตย์; กันทะสัก, อมลณัฐ
2561พระสิงห์ ๔ : แนวคิด คุณค่า ของวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนสู่รูปแบบพุทธประติมากรรม ร่วมสมัยและความเข้าใจของสังคมกันทะสัก, มานิตย์; กันทะสัก, อมลณัฐ; หน่อแก้ว, ศตวรรษ
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; บัวศิริ, อำนาจ; อัครนันท์, อริยศรีพงษ์; กันทะสัก, อมลณัฐ; มนัสนันท์, ประภัสสรพิทยา