Browsing by Author กมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานครอัครนันท์, อริยศรีพงษ์; กมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; อำนาจ, บัวศิริ; อริยศรีพงษ์, อัครนันท์; อมลณัฐ, กันทะสัก; ประภัสสรพิทยา, มนัสนันท์
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; บัวศิริ, อำนาจ; อัครนันท์, อริยศรีพงษ์; กันทะสัก, อมลณัฐ; มนัสนันท์, ประภัสสรพิทยา